Sábado, 17 Marzo, 2018
Probas
PROBAS
 

Acceso a grao medio e a grao superior. Convocatoria 2018


 
Estas probas están destinadas a aquelas persoas que, carecendo dos requisitos académicos para acceder directamente, queiran cursar un ciclo formativo de formación profesional. As probas de acceso acreditarán se a persoa posúe os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento as ensinanzas de formación profesional.

CALENDARIO DE PROBAS DE ACCESO A CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DE FORMACIÓN PROFESIONAL. CONVOCATORIA 2018

 

 

calendario probas acceso 2018 2

 


Probas Libres


As probas libres están organizadas pola Administración educativa co obxectivo de favorecer a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior.

A continuación pode ver ou descargar os extractos das programacións de cada módulo:


Extracto de programacións

hostalaria HOSTALERÍA E TURISMO

Ciclos formativos de grao medio

CMHOT01 Cociña e gastronomía: 1º CURSO   2º CURSO

CMHOT02 Servizos en restauración: 1º CURSO  2º CURSO

Ciclos formativos de grao superior

CSHOT04 Dirección de cociña: 1º CURSO  2º CURSO

CSHOT05 Dirección de servizos de restauración: 1º CURSO  2º CURSO

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos: 1º CURSO  2º CURSO

 

graficas ARTES GRÁFICAS

Ciclos formativos de grao medio

CMARG01-Impresión gráfica: 1º CURSO  2º CURSO

CMARG02 Preimpresión dixital: 1º CURSO  2º CURSO

 

alimentaria INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Ciclos formativos de grao medio

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría: 1º CURSO  2º CURSO

 

sociocultuaris SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE

Ciclos formativos de grao medio

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia: 1º CURSO  2º CURSO

Ciclos formativos de grao superior

CSSSC01 Educación infantil: 1º CURSO  2º CURSO

CSSSC02 Integración social: 1º CURSO  2º CURSO

 

Nota: Os cursos en cor vermella, non se ofertan ou non hai matricula