Xoves, 18 Xullo, 2024

NOTA INFORMATIVA DO CIFP COMPOSTELA:

A partires do da 03/03/2021 atoparedes toda a informacin na nosa nova web:

cifpcompostela.gal

Lembrade buscarnos na nova web!!!!

Portada nova web def
ERASMUS+ K103

O programa Erasmus+ k103ten como obxectivo atender s necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educacin superior formal e en formacin profesional de grado superior, calquera que sexa a duracin da carreira ou cualificacin, includos os estudos de doctorado, as como s institucins que imparten este tipo de formacin. Erasmus

O CIFP Compostela oferta:

 • Mobilidade de estudantespara prcticas

Realizacin dun perodo de prcticas durante un perodo de tempo nunha empresa ou organizacin doutro pas europeo. As denominadas: Mobilidade de estudantespara prcticas

ENBAIXADA ESPAOLA EN PAISES DE DESTINO, Enlaces

EMBAIXADA EN PORTUGAL

EMBAIXADA EN ITALIA

EMBAIXADA EN HUNGRA

EMBAIXADA EN FRANCIA

EMBAIXADA EN ALEMANIA

EMBAIXADA EN IRLANDA

EMBAIXADA EN ITALIA

ERASMUS+ K103

Erasmus plus, est promocionando dende a representacin en Espaa da Comisin Europea, unha websrie titulada: "De Erasmus con mi Familia"

Triler da srie:http://youtu.be/8Vmplljazi8

Enlace para ver os captulos da srie: https://www.youtube.com/user/EspacioEuropa

Recomendacins de Erasmus+


Erasmus+. Informacin xeral: https://www.youtube.com/watch?v=s7C5GyGthaw&feature=youtu.be&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0

Oportunidades Erasmus+ para estudiantes https://www.youtube.com/watch?v=2ikIavSvVTE&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=1

Oportunidades Erasmus+ para personal https://www.youtube.com/watch?v=m6DF5jX96dI&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=2

Reconocimientos a la Calidad de proyectos 2017 https://www.youtube.com/watch?v=FLYM4KQiLGA

Ponencia estudiantes Erasmus+ https://www.youtube.com/watch?v=hFf1Kjb6DYA&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=4

Ponencia profesorado y formadores Erasmus+ https://www.youtube.com/watch?v=hLdOKiFiJVM&list=PLwwGwqT0YgAwIjUP6tEETidRZ6Avjr5J0&index=5


CARTA ERASMUS+ 2014-2020

Erasmus Policy Statement

ECHE cifp compostela


eramusCofinanciado Erasmus

Convocatoria de bolsas Erasmus+K103 para a realizacin da F.C.T. no perodo de outubro a decembro de 2020.

O programa Erasmus+, ten como obxectivo atender s necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educacin superior formal e en formacin profesional de grado superior, calquera que sexa a duracin da carreira ou cualificacin, includos os estudos de doutorado, as como s institucins que imparten este tipo de formacin.

Os seus obxectivos especficos son apoiar a realizacin dun Espazo Europeo de Educacin Superior e reforzar a contribucin da educacin superior e a formacin profesional ao proceso de innovacin.

A causa da crise sanitaria do COVID-19 esta convocatoria queda aprazada ata novo aviso.

Pdese serguir as medidas especficas do Programa Erasmus+ na incidencia epidemiolxica COVID-10 no senguinte enlace: http://sepie.es/coronavirus.html

Medidas a adoptar en todos os centros de ensino en relacin coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 das naturais contados dende o da 16 de marzo de 2020

Xov, 12/03/2020 - 19:39

MEDIDAS A ADOPTAR EN TODOS OS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO

 • Suspensin de todo tipo de actividade lectiva regulada en todos os centros de ensino non universitario. Esta suspensin incle tamn os servizos educativos complementarios, nomeadamente, o comedor, transporte e servizo de madrugadores, con independencia de quen sexa o organizador dos devanditos servizos.
 • Suspndense no mbito educativo todas as viaxes de estudos, excursins, ou calquera tipo de desprazamento de grupos de alumnado ou de profesorado.
 • Suspndense no mbito educativo todo tipo de festivais, galas ou actividades que impliquen a reunin de alumnado.
 • O persoal docente e non docente ter a obriga de acudir ao centro educativo. Para os efectos de favorecer a conciliacin do persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, o equipo directivo poder reorganizar o horario de permanencia no centro educativo de cada docente ou persoal de administracin e servizos, cumprindo co cmputo total anual do mesmo e debendo reorganizar as tarefas para adecuar a prestacin dos servizos bsicos de informacin, atencin e tutorizacin non presencial da sa comunidade educativa. Todo elo dentro do horario de apertura habitual do centro. Esta medida de aplicacin ao persoal que non presente sintomatoloxa.
 • Como medida extraordinaria para facilitar a conciliacin da vida familiar e laboral de aquel persoal con fillos e fillas menores de 18 anos ou maiores que presenten algunha discapacidade e persoas maiores dependentes, este poder realizar a sa actividade laboral mediante o sistema de teletraballo nunha porcentaxe non superior ao 50% do seu horario total de permanencia no centro
 • O profesorado programar nas pxinas web dos centros ou por outros medios telemticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e far o seu seguimento, pero non tern carcter de avaliables.
 • Para o alumnado de 2 de Bacharelato o profesorado adoptar todas as medidas especficas necesarias (telemticas) para garantir de forma non presencial a continuidade das actividades lectivas dos contidos curriculares.
 • Suspndense as prcticas de Formacin Profesional (mdulo FCT) que se realicen en empresas, includas as asociadas a Erasmus +
 • Reprogramarase individualmente para cada alumno ou empresa a actividade formativa nos centros de traballo para as ensinanzas impartidas na modalidade de FPDual.
 • Nos centros de Educacin Especial con servizo de residencia NON se suspende a permanencia do alumnado, ags no caso en que presente sintomatoloxa, en cuxo caso, as autoridades sanitarias adoptarn as medidas pertinentes que garantan o non contacto co resto dos usuarios.
 • Suspndese a permanencia de usuarios nos centros residenciais docentes.
 • Suspndense todas as actividades de formacin do profesorado que tean carcter presencial.

Fonte: http://www.edu.xunta.gal/portal/medidas-coronavirus

Ademais poden consultar os comunicados do SEPIE ao respecto en: http://www.sepie.es/coronavirus.html

Convocatoria de das bolsas para Persoal para Formacin Erasmus+ K103 (2019-2021). CICLOS SUPERIORES(Convocatoria Aprazada ata novo aviso)

O programa Erasmus+, ten como obxectivo atender s necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educacin superior, calquera que sexa a duracin da carreira ou cualificacin, includos os estudos de doutorado, as como s institucins que imparten este tipo de formacin.

Os seus obxectivos especficos son apoiar a realizacin dun Espazo Europeo de Educacin Superior e reforzar a contribucin da educacin superior ao proceso de innovacin.

Obxecto da convocatoria

Concesin de 2 bolsas Erasmus+ K103 de Mobilidade de Persoal para Formacin (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) mediante un perodo de observacin job shadowing nunha empresa ou nun centro dun pas pertencente ao Programa Erasmus+ KA103, cunha duracin total de cinco das (sen contar viaxes).

Destinatarios

Profesorado de Ciclos Formativos de Graos Superiores, con destino no CIFP Compostela durante o curso 2019/2020, interesado en realizar unha estada formativa de 5 das de duracin nunha empresa ou centro, en perodo de observacin job shadowing (dentro do prazo comprendido entre o 1/3/2020 e o 31/05/2021) no mbito da Unin Europea ou en pases do Programa non pertencentes UE (ver apartado Pas e empresa de destino). Importante: a concesin da bolsa queda suxeita a que no momento de comezo de realizacin da estada formativa, o docente tea como destino o CIFP Compostela, ben sexa de xeito provisional ou definitivo

Requisitos para participar na seleccin

 • Ser docente do CIFP Compostela (con carcter definitivo ou provisional) durante o curso 2019/2020, de Ciclos Formativos de Grao Superior.
 • Posur un coecemento suficiente do idioma en que se recibir a formacin no pas de acollida ou ben en ingls (lingua vehicular da UE).
 • Presentar un proxecto de actividade correspondente a formacin a realizar coa empresa ou centro de destino concertado, no que se inclan: obxectivos xerais e especficos da mobilidade, programacin de actividades e calendario previsto, relacin da mobilidade coa especialidade impartida, resultados esperados e aplicacin dos resultados na aula.
 • Presentar a solicitude e documentacin solicitada dentro do prazo previsto.

Prazo de presentacin de solicitudes

O prazo de presentacin de solicitudes do 05 marzo de 2020 ao 05 de abril de 2020, mbolos dous includos.

Os docentes interesados presentarn a solicitude en Secretara, xunto cunha copia do DNI, copia da certificacin de idioma (se fose o caso) e proxecto da formacin a realizar.

Poden recoller a informacin na Corsexera do CIFP, consultar nos puntos de informacin Erasmus+ do CIFP (fronte a Secretara e no corredor da cafetera) e na porta de entrada do edificio principal.

A solicitude pode recollerse na conserxera do CIFP ou baixar/cumplitentar a continuacin:

En relacin incidencia epidemiolxica COVID-19, poden consultar os ltimos comunicados do SEPIE (Servizo para a internacionalizacin da educacin) en:http://sepie.es/comunicacion/prensa.html

Cofinanciado Erasmus eramus

Relacin de resultados de baremacin de solicitudes para a realizacin da FCT no estranxeiro (Modalidade A). Convocatoria extraordinaria e o seu traspaso ao programa KA103

Resolucin provisional .

A Resolucin provisional da baremacin de solicitudes (Ciclos Medios e Ciclos Superiores) de para a realizacin da FCT no estranxeiro (Modalidade A), que pretenden facer a FCT fra de Espaa no perodo de marzo a xuo de 2020, pdese consultar no taboeiro de Programas Internacionais do CIFP Compostela (diante de Secretara) e o seu paso ao programa ERASMUS+ tras a informacin recibida dende o Sepie:

O Reino Unido ha abandonado a Unin Europea cun acordo de retirada o 31 de xaneiro de 2020, que entrou en vigor o 1 de febreiro de 2020. O perodo transitorio durar at o 31 de decembro de 2020. O acordo de retirada prev a participacin do Reino Unido no actual programa Erasmus+ 2014-2020 at o peche do programa, o que significa que os beneficiarios do Reino Unido poden continuar participando nos proxectos subvencionados en virtude do Regulamento actual ata que se completen todas as actividades, mesmo se son despois de 2020. Por tanto, todas as actividades e mobilidades de estudantes, docentes e persoal dos proxectos Erasmus+ non se vern interrompidas no actual marco 2014-2020 do programa Erasmus+.

A partir do 1 de xaneiro de 2021, o Reino Unido ser tratado como un terceiro pas aos efectos de acceso aos programas da UE, includo Erasmus+. A posible participacin do Reino Unido en futuros programas despois de 2020 depender do resultado das negociacins xerais sobre a relacin futura entre a Unin Europea e o Reino Unido. No entanto, o goberno do Reino Unido comprometeuse a negociar o acceso ao seguinte programa Erasmus+ 2021-2027.

Contra esta resolucin os interesados podern presentar unha solicitude de revisin, ante a Direccin do Centro, no prazo de 10 das lectivos contados a partires da data da publicacin (O prazo finaliza o 21/02/2020 s 14.00)

Relacin de resultados de baremacin de solicitudes Erasmus+ KA 103.

Resolucin definitiva .

A Resolucin definitiva da baremacin de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 103 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fra de Espaa no perodo de marzo a xuo de 2020, pdese consultar no taboeiro de ERASMUS+ do CIFP COMPOSTELA (diante de Secretara)

NESTE CURSO 2019-2020, DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA 103 PARA CICLOS SUPERIORES: 2018 ES0-KA103-047056, O CIFP COMPOSTELA COLABOROU CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACINS.

Agradecemos a colaboracin das empresas de acollida, as como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu perodo de FCT Erasmus+

COLABORAMOS COA ESCOLA RAZ (Higscope) DE LISBOA,onde realizou a sa FCT Manuel (de outubro a decembro de 2019)

escolar raiz

E coa ESCOLA INFANTIL GERAAO CHUPETA (Lisboa) onde realizou a sa FCT Laura (de outubro a decembro de 2019)

geraaogeraao2

Cofinanciado ErasmusCofinanciado Erasmus

Relacin de resultados de baremacin de solicitudes Erasmus+ KA 103.

Resolucin provisional .

A Resolucin provisional da baremacin de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 103 (2019-2021) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fra de Espaa no perodo de marzo a xuo de 2020, pdese consultar no taboeiro de ERASMUS+ do CIFP COMPOSTELA (frente Secretara)

Contra esta resolucin os interesados podern presentar unha solicitude de revisin, ante a Direccin do Centro, no prazo de 10 das lectivos contados a partires da data da publicacin (O prazo finaliza o 27/01/2020 s 14.00)

Convocatoria de bolsas Erasmus+K103 para a realizacin da F.C.T. no perodo de marzo a xuo de 2020 (CICLOS SUPERIORES).

O programa Erasmus+, ten como obxectivo atender s necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educacin superior formal e en formacin profesional de grado superior, calquera que sexa a duracin da carreira ou cualificacin, includos os estudos de doutorado, as como s institucins que imparten este tipo de formacin.

Os seus obxectivos especficos son apoiar a realizacin dun Espazo Europeo de Educacin Superior e reforzar a contribucin da educacin superior e a formacin profesional ao proceso de innovacin.

Obxecto da convocatoria

Concesin de 9 bolsas Erasmus+ K103 de mobilidade de estudantes para facer prcticas en empresas da Unin Europea (SMT), en pases con convenio Erasmus+ K103.

Destinatarios

Alumnado en oferta ordinario, matriculado no CIFP Compostela, en calquera Ciclo Formativo de Grado Superior, que vaia a realizar o mdulo de Formacin en Centros de Traballo (FCT) no curso 2019-20 e estea interesado en realizala en empresas de pases da Unin Europea.

Prazo de presentacin de solicitudes

O prazo de presentacin de solicitudes do 13 ao 23 de novembro de 2019. Podendo recoller a solicitude en Conserxera ou accedendo no seguinte enlace:

A entrega da solicitude debidamente cuberta xunto con copia do DNI e documentacin pertinente ser na Secretara do CIFP.

eramusCofinanciado Erasmus

QUERES FACER A TA FCT CON ERASMUS+??

Se ests pensando realizar as tas prcticas do CICLO SUPERIOR con ERASMUS+, non te esquezas, temos unha reunin informativa o 11 de novembro as 11.00 h.

VISITA DE PROFESORADO DO LYCEE CHRISTIAN BOURQUIN DE ARGELES SUR MER CO PROGRAMA ERASMUS+ (Setembro 2019).

Moitas gracias a Viviana e David con Erasmus Plus por esta semana en . Ata pronto! ....Merci beaucoup Viviana et David pour Erasmus Plus pour cette semaine CIFP Compostela. bientt .

alt

Relacin de resultados de baremacin de solicitudes Erasmus+ KA 103.

Resolucin definitiva .

A Resolucin definitiva da baremacin de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 103 (2018-2020) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fra de Espaa no perodo de outubro de 2019 a decembro de 2019, pdese consultar no seguinte enlace: LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS KA 103.

Relacin de resultados de baremacin de solicitudes Erasmus+ KA 103.

Resolucin provisional .

A Resolucin provisional da baremacin de solicitudes de Beca ERASMUS+ KA 103 (2018-2020) para estudantes de Ciclos Superiores, que pretenden facer a FCT fra de Espaa no perodo de outubro de 2019 a decembro de 2019, pdese consultar no seguinte enlace: LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS KA 103.

Contra esta resolucin os interesados podern presentar unha solicitude de revisin, ante a Direccin do Centro, no prazo de 10 das lectivos contados a partires da data da publicacin (O prazo finaliza o 10/07/2018 s 14.00)

eramus Cofinanciado Erasmus

NO CURSO 2018-2019, DENTRO DO PROGRAMA ERASMUS+ KA 103 PARA CICLOS SUPERIORES: 2018 ES0-KA103-047056, O CIFP COMPOSTELA COLABOROU CON DISTINTAS EMPRESAS E ORGANIZACINS.

Agradecemos a colaboracin das empresas de acollida, as como, o bo traballo realizado polos nosos estudantes no seu perodo de FCT Erasmus+

COLABORAMOS COA ESCOLA RAZ (Higscope) DE LISBOA, onde realizou as sa FCT Manuela (de marzo a xuo de 2019).

escolar raiz

COLABORAMOS CO HOTEL GIARDINO D EUROPA en ROMA, onde realizaron as sa FCT Anet (de outubro a decembro de 2018) e Noelia (de marzo a xuo de 2019).

giardino1 giardino2

COLABORAMOS CO RESTAURANTE HISPANIA, onde realizou as sa FCT Silvia (de outubro a decembro de 2018).[1]

Hispania logo

hispania1A partir de marzo de 2019 estas estadas non se realizarn baixo o Programa Erasmus+ por causa do Brexit.

VISITA DE PROFESORAS DO INSTITUTO POLITCNICO DE CASTELO BRANCO CO PROGRAMA ERASMUS PLUS (Maio de 2019)

Agradecer a Helena Margarida e Mara Margarida a semana que compartiron co CIFP Compostela dentro da sa mobilidade Erasmus Plus. Muito obrigados por tudo!!

Castelo branco


eramus Cofinanciado Erasmus

Convocatoria de bolsas Erasmus+K103 para a realizacin da F.C.T. no perodo de outubro a decembro de 2019.

O programa Erasmus+, ten como obxectivo atender s necesidades de ensino e aprendizaxe de todos os participantes en educacin superior formal e en formacin profesional de grado superior, calquera que sexa a duracin da carreira ou cualificacin, includos os estudos de doutorado, as como s institucins que imparten este tipo de formacin.

Os seus obxectivos especficos son apoiar a realizacin dun Espazo Europeo de Educacin Superior e reforzar a contribucin da educacin superior e a formacin profesional ao proceso de innovacin.

Obxecto da convocatoria

Concesin de 6 bolsas Erasmus+ K103 de mobilidade de estudantes para facer prcticas en empresas da Unin Europea (SMT), en pases con convenio Erasmus+ K103.

Destinatarios

Alumnado en OFERTA MODULAR E A DISTANCIA, matriculado no CIFP Compostela, en calquera Ciclo Formativo de Grado Superior, que vaia a realizar o mdulo de Formacin en Centros de Traballo (FCT) no curso 2019-20 e estea interesado en realizala en empresas de pases da Unin Europea.

Prazo de presentacin de solicitudes

O prazo de presentacin de solicitudes do 10 de maio ao 27 de maio de 2019.

 • Solicitude autoeditable.

Farase unha reunin informativa o xoves conxunta para KA 102 /KA 103 os das 9 de maio de 2019 s 19.00 horas na Sala de reunins aula Parlamento.

Podedes ampliar informacin no seguinte enlace: INFORMACIN BOLSAS ERASMUS+ KA 103 (CIFP COMPOSTELA)


eramus Cofinanciado Erasmus

Convocatoria de 1 bolsa para Persoal para Formacin Erasmus+ K103 (2018-2020)

Obxecto da convocatoria

Concesin de 1 bolsa Erasmus+ K103 de Mobilidade de Persoal para Formacin (Staff Mobility for Training Mobility Agreement) mediante un perodo de observacin job shadowing nunha empresa dun pas pertencente ao Programa Erasmus+ KA103, cunha duracin total de cinco das.

Destinatarios

Profesorado de Ciclos Formativos de Graos Superiores, con destino no CIFP Compostela durante o curso 2018/2019, interesado en realizar unha estada formativa de 5 das de duracin nunha empresa, en perodo de observacin job shadowing (dentro do prazo comprendido entre o 1/3/2019 e o 31/05/2020) no mbito da Unin Europea ou en pases do Programa non pertencentes UE . Importante: a concesin da bolsa queda suxeita a que no intre de comezo de realizacin da estada formativa, o docente tea como destino o CIFP Compostela, ben sexa de xeito provisional ou definitivo.

Prazo de presentacin de solicitudes

O prazo de presentacin de solicitudes do 14 de marzo ao 14 de abril de 2019, mbolos dous includos.

Os docentes interesados presentarn a solicitude en Secretara, xunto cunha copia do DNI, copia da certificacin de idioma (se fose o caso) e proxecto da formacin a realizar.

Documentos necesarios para participar no proceso de seleccin

Solicitude de participacin (recoller na conserxara do CIFP Compostela, ou consultar na web do centro), copia de DNI ou equivalente, certificado de idioma se fose o casoe proxecto de actividadecorrespondente a formacin a realizar no pas de destino, no que se inclan: obxectivos xerais e especficos da mobilidade, programacin ou calendario previsto, relacin da mobilidade coa especialidade impartida, resultados esperados e aplicacin dos resultados na aula. A solicitude dbese entregar na Secretara do centro, dentro do prazo establecido.

NOTA INFORMATIVA ERASMUS+

LOGO ERASMUS

O Sepie (Servizo Espaol para a Internacionalizacin da Educacin) informan a este centro que:

A Comisin Europea, con data 30 de xaneiro, fai pblico un comunicado no que afirma que protexer os dereitos dos participantes no programa Erasmus+ tras a sada do Reino Unido o prximo 30 de marzo de 2019 no caso de que non se chegue a acordo.

LOGO COFINANCIADO