Luns, 08 Marzo, 2021
GUÍA DO ALUMNADO 

Índice

1.        Planos, localización e acceso, portas de acceso diferenciadas.  Consideracións previas_COVID.

PLAN DE ACTUACIÓN COVID 2020-2021  . Plan de ensino virtual e Plan de Contixencia.

. 2

2.       Calendario escolar 2020-2021. 3

. 3

Horario do Centro. 4

3.        Horario de  dirección e secretaría. 4

Horario de equipo directivo. 4

Horario de secretaría. 4

4.        Servizos do centro: Biblioteca, comedor. 5

5.        Oferta educativa. 5

6.        Extracto de programacións. 5

7.        Uniformes. 6

Uniformes e equipo básico. 6

Obrigas do alumnado. 7

8.        Regulamento - NOF do CIFP Compostela. 7

Validacións e exencións. 7

Faltas de asistencia. 8

Baixa de oficio e anulación da matrícula. 8

Traslado 8

Renuncia 8

9.        Bolsas e ofertas de emprego

10.      Formación en centros de traballo

                  Exención do módulo de centros de traballo

. 9

11.      Programas europeos. 9

12.      Normas en caso de evacuación. 9

13.      Política de calidade

 

 

Portas de acceso:

 Este curso 2020/21 e debido a situación que estamos a vivir teremos varias rutas de acceso que vos indicamos:
 

Edificio Artes Gráficas e Servizos Socioculturais: Entrada Principal (Educación Infantil e Atención a Persoas en Situación de Dependencia).

Entrada lateral (fronte ao CAFI): Artes Gráficas e Integración Social

Edificio Principal: Entrada principal (acceso a aulas da 1 a 8).

Entrada economato: Acceso vestiarios, talleres e aulas: 115, 116, 201, 202, 203, 209, 401 e Aula de Cata.

O obxectivo das seguintes medidas e a non aglomeración de persoas, tanto a entrada como a saída dos centros, debendo en todo momento garantir as medidas de distanciamento físico interpersoal.

Consideracións previas COVID

Dende o CIFP Compostela dámoste a benvida ao curso 2020/21.

Pola situación excepcional que estamos a vivir, pregamos lembres algunhas medidas importantes:

 • ­     Por favor! Realiza a autoavaliación antes de vir ao CIFP Compostela, se tes un síntoma non te achegues ao CIFP e avisa da túa ausencia preferentemente no correo do CIFP Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla só, se non é posible, comunicar no teléfono 881866570
 •   Entra ao CIFP Compostela pola porta asignada.
 •   Esquecícheste de tomar a temperatura??. Podes facelo no CIFP, hai puntos de toma de temperatura habilitados.
 •   Avisa inmediatamente se tes algún síntoma compatible coa COVID e xa estás no CIFP Compostela.
 •   Mantén unha distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros nas interaccións entres as persoas.
 •   Usa a máscara, é de uso obrigatorio sempre, con independencia do mantemento da distancia interpersoal
 •   Realiza unha hixiene correcta de mans (non te esquezas na entrada e saída das aulas).
 •   Atende sempre as instrucións dadas polo profesorado nos talleres e aulas.
 •   Se cambias de aula, non te esquezas de desinfectar o teu posto.
 •   Recorda que se estas parcialmente e en situación de corentena, utilizarse como medio de formación a aula virtual.

Agradeceríamos que:

 •   Teñas a man os datos do teu médico e centro médico de referencia.
 •   En caso de ter que ir ao espazo de illamento da Covid 19, lémbrate de recoller e levar as túas pertenzas persoais.
Moitas grazas!

Por último, lembra que o noso Departamento de Orientación segue ao teu lado:

Necesitas falar coa orientadora?: Solicita cita no correo Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla . Se é urxente podes chamala (no seu horario de atención) ao 881 866576 ou deixa recado no 881 866570

Podedes consultar o noso Plan de Actuación Covid no seguinte enlace: Plan de Adaptación á situación Covid 19 no curso 2020-2021 - Plan de contixencia do CIFP Compostela.

 

Web do CIFP Compostela: www.cifpcompostela.edu.es

Autobuses:

Tedes a información básica sobre os autobuses urbanos que vos achegan ao CIFP Compostela no seguinte enlace:

 
 
 

Calendario Escolar do CIFP Compostela 2020-2021

 

 

Horario do Centro

As actividades lectivas desenvolveranse en horario de mañá e de tarde. En sesións de 60 minutos. O horario para a oferta ordinaria, de forma xeral comezará ás 9:00 horas ate completar o horario de cada ciclo formativo, e o da oferta modular estará comprendido entre ás 16:00 e ás 22:20 horas. Este curso teremos flexibilización por causa do COVID,  que serán informadas por grupo e horario.

 calend 20-21

Horario de equipo directivo

Horario equipo directivo

 

Horario de secretaría

De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas.

Ademáis polas tardes dos luns e os xoves de 15.30 a 17:30 horas

 

A Biblioteca do Centro está ultimando o servizo excepcional deste curso 2020/2021

Neste curso 2020/2021 o CIFP Compostela non ofrecerá servizo de comedor.

 

O CIFP Compostela ten actualmente catro familias profesionais coa oferta educativa, que pode ver premendo nas seguintes ligazóns:

Formación regrada

Formación a distancia

Formación DUAL

 

 

hostalaria HOSTALERÍA E TURISMO

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de fp básica

CBHOT02-Aloxamento e lavandaría: 1º CURSO: Ciencias Aplicadas I, Comunicación e Sociedade I,  Lavado e secado de roupa, Materiais e produtos téxtiles, Pasada do ferro e embolsamento de roupa, Posta a punto de habitacións e zonas comúns e aloxamento

2º CURSO: Atención á clientela, Ciencias Aplicadas II, Comunicación e Sociedade II, Lavandaría e mantemento de lenzaría no aloxamento, Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering

CBHOT01-Cociña e Restauración: 1º CURSO: Aprovisionamento e conservación de materiais primas e hixiene na manipulación, Atención á clientela, Ciencias Aplicadas I, Comunicación e Sociedade I, Procesos básicos de produción culinaria,  Técnicas elementais de preelaboración

  2º CURSO: Ciencias Aplicadas II, Comunicación e Sociedade II, Preparación e montaxe de materiais para colectividades e catering, Procesos básicos de preparación de alimentos e bebidas, Técnicas elementais de servizo

 

Ciclos formativos de grao medio

CMHOT01 Cociña e gastronomía: CURSO-1ºA: F.O.L., Preelaboración e conservación de alimentos, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentos, Técnicas culinarias

CURSO-1ºB: F.O.L., Preelaboración e conservación de alimentos, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentos, Técnicas culinarias

CURSO-2ºA: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, Produtos culinarios, Sobremesas en restauración

CURSO-2ºB: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, Produtos culinarios, Sobremesas en restauración

CMHOT02 Servizos en restauración: 1º CURSO: F.O.L., Inglés, Operacións básicas en bar e cafetaría, Operacións básicas en restaurante, Seguridade e Hixiene na manipulación de alimentos, Ténicas de comunicación en restauración

 2º CURSO: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, O viño e o seu servizo, Servizos en bar en cafetaría, Servizos en restaurante e eventos especiais

 

 Ciclos formativos de grao superior

CSHOT04 Dirección de cociña: 1º CURSO: Control de aprovisionamento de materias primas, F.O.L., Gastronomía e nutrición, Inglés, Procesos de elaboración culinaria, Procesos de preelaboración e conservación en cociña, Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

2º CURSO: Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña, Empresa e iniciativa emprendedora, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Xestión administrativa e comercial en restauración, Xestión da produción en cociña

CSHOT05 Dirección de servizos de restauración: 1º CURSO: Control de aprovisionamento de materias primas, F.O.L., Gastronomía e nutrición, Inglés, Procesos de servizos en bar-cafetería, Procesos de servizos en restaurante, Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias

2º CURSO: 2ª Lingua extranxeira-Francés, Empresa e iniciativa emprendedora, Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Sommelier, Xestión administrativa e comercial en restauración

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos: 1º CURSO: Dirección de aloxamentos turísticos, Estrutura do mercado turístico, F.O.L., Inglés, Márketing turístico, Recepción e reservas

2º CURSO: 2ª Língua estranxeira-Francés, Comercialización de eventos, Empresa e iniciativa emprendedora, Protocolo e relacións públicas, Recursos humanos no aloxamento, Xestión do departamento de pisos

 

 

Oferta modular

Ciclos formativos de grao medio

ZMHOT02 Servizos en restauración: Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L., Inglés, Ofertas grastronómicas,  Operacións básicas en bar e cafetaría,  Operacións básicas en restaurante, O viño e o seu servizo, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos, Servizos en bar e cafetaría, Servizos en restaurante e eventos especiais, Técnicas de comunicación en restauración

ZMHOT01 Cociña e gastronomía: Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L., Ofertas gastronómicas, Preelaboración e conservación de alimentos, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Produtos culinarios, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos, Sobremesas en restauración, Técnicas culinarias

Ciclos formativos de grao superior

ZSHOT04 Dirección de cociña: Control do aprovisionamento de materias primas, Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña, Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L., Gastronomía e nutrición, Inglés, Procesos de elaboración culinaria, Procesos de preelaboración e conservación en cociña, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Xestión administrativa e comercial en restauración, Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias, Xestión da produción en cociña

ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración: Formación e orientación laboral, Gastronomía e Nutrición, Inglés, Procesos de servizos en restaurante, Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias

ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos (DISTANCIA): 2ª Lingua estranxeira-Francés, Comercialización de eventos, Dirección de aloxamentos turísticos, Estrutura do mercado turístico, Inglés, Marketing turístico, Protocolo e relacións públicas, Recepción e reservas, Recursos Humanos no aloxamento, Xestión de departamento de pisos

ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos (DUAL): 2ª Lingua estranxeira-Francés, 2ª Lingua estranxeira, Comercialización de eventos, Dirección de aloxamentos turísticos, Estrutura do mercado turístico, Inglés, Marketing turístico, Protocolo e relacións públicas, Recepción e reservas, Recursos Humanos no aloxamento, Xestión de departamento de pisos

 

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de fp básica

CBARG01-Artes gráficas: 1º CURSO: Acabamentos en reprografía e finalización de produtos gráficos, Atención á clientela, Ciencias aplicadas I, Comunicación e Sociedade I, Informática básica aplicada en industrias gráficas, Traballos en repografía

 2º CURSO: Ciencias aplicadas II, Comunicación e Sociedade II, Manipulacións en industrias gráficas, Operacións de almacén e industrias gráficas, Operacións en produción gráfica

 

Ciclos formativos de grao medio

CMARG01-Impresión gráfica: 1º CURSO: F.O.L., Impresión en baixorrelevo, Impresión en flexografía, Preparación de materiais para a impresión, Preparación e regulación de máquinas offset

2º CURSO: Desenvolvemento da tiraxe offset, Empresa e iniciativa emprendedora, Impresión dixital, Impresión en serigrafía

CMARG02 Preimpresión dixital: 1º CURSO: Ensamblaxe de publicacións electrónicas, F.O.L., Identificación de materiais en preimpresión, Tratamento de imaxe en mapa bits, Tratamento de textos

 2º CURSO: Compaxinación, Empresa e iniciativa emprendedora, Ilustración vectorial, Imposición e obtención dixital da forma impresora, Impresión dixital

 


alimentaria INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de grao medio

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría: 1º CURSO: Elaboración de panadaría e bolaría, F.O.L., Materias primas e procesos en panadaría, pastalería e repostaría, Operacións e control de almacén na industria alimentaria, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos

 2º CURSO: Elaboracións de confeitaría e outras especialidades, Empresa e iniciativa emprendedora, Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría, Produtos de obradoiro, Sobremesas en restauración

 

sociocultuaris SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE

Oferta ordinaria

Ciclos formativos de grao medio

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia: 1º CURSO: Apoio domiciliario, Atención e apoio psicosocial, Atención Sanitaria, Características e necesidades das persoas en situación de dependencia, F.O.L.

 2º CURSO: Apoio á Comunicación, Atención Hixiénica, Destrezas sociais, Empresa e iniciativa emprendedora, Organización da atención ás persoas en situación de dependencia, Primeiros auxilios, Teleasistencia

Ciclos formativos de grao superior

CSSSC01 Educación infantil: 1º CURSO: Desenvolvemento cognitivo e motor, Didáctica da Educación Infantil, Expresión e comunicación, F.O.L., O xogo infantil e a súa metodoloxía

  2º CURSO: Autonomía persoal e saúde infantil, Desenvolvemento socioafectivo, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Intervención con familias e ateanción a menores en risco social, Primeiros auxilios

CSSSC02 Integración social: 1º CURSO: Atención ás unidade de convivencia, Contexto da intervención social, F.O.L., Inserción sociolaboral, Metodoloxía da intervención social, Promoción da autonomía persoal

 2º CURSO: Apoio á interveción educativa, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Mediación comunitaria, Primeiros auxilios, Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación

 

Oferta modular

Ciclos formativos de grao medio

ZMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia: Apoio domiciliario, Apoio á comunicación, Atención e apoio psicosocial, Atención Hixiénica, Atención sanitaria, Características e necesidades das persoas en situación de dependencia, Destrezas sociais, Empresa e iniciativa emprendedora, F.O.L., Organización da atención a persoas en situación de dependencia, Primeiros auxilios, Teleasistencia

Ciclos formativos de grao superior

ZSSSC01 Educación infantil: Autonomía persoal e saúde infantil, Desenvolvemento cognitivo e motor, Desenvolvemento sociafectivo, Didáctica da Educación Infantil, Empresa e iniciativa emprendedora, Expresión e comunicación, F.O.L., Habillidades sociais, Intervención con familias e atención a menores en risco social, O xogo en Educación Infantil e a súa metodoloxía, Primeiros auxilios

   

Uniformes e equipo básico 

En virtude do establecido nas Normas de Organización e Funcionamento (NOF) do CIFP Compostela, relacionadas co desenvolvemento das clases onde se indica a obrigatoriedade de ter na aula o material escolar da/o alumna/o, propio de cada módulo, así como para o cumprimento do procedemento para a prevención e seguimento de seguridade, hixiene e imaxe persoal di textualmente: 

“– O alumnado utilizará obrigatoriamente os equipos de protección individual (EPIS), e a roupa de traballo adecuada en todas as actividades prácticas susceptibles de sufrir danos, por en risco a seguridade persoal e a dos demais compañeiros ou de manipulación de alimentos (segundo módulo), e ademais onde así o estableza o departamento correspondente.

 O alumnado acudirá as clases que se desenvolven en talleres, co uniforme completo que foi requirido ao inicio do curso, respectando as normas de uniformidade acordadas polos departamentos afectados”.

Obrigas do alumnado

O alumnado deberá acudir as clases, nos talleres de Hostalaría e Turismo e de Industrias Alimentarias co seguinte uniforme e equipo básico, atendendo ao ciclo formativo no que estea matriculado/a:

 Formación profesional básica de cociña e restauración (1º e 2º curso)

 Ciclo medio de servizos en restauración (1º e 2º curso)

 Ciclo medio de cociña e gastronomía (1º e 2º curso)

 Ciclo medio de panadaría, repostaría e confeitaría (1º e 2º curso)

 Ciclo supeiror de dirección de cociña (1º e 2º curso)

 Ciclo superior de dirección de servizos en restauración (1º e 2º curso)

 Departamento de Artes Gráficas 

O CIFP Compostela establece as Normas de Organización e Funcionamento (N.O.F.), baseadas na normativa vixente. Este documento inclúe o Plan de convivencia que ten como base xurídica o disposto no Decreto 8/2015 do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, de 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa (DOG núm.17, martes, 27 de xaneiro de 2015). Este documento atende aos principios de eficacia e calidade na educación, de organización, respecto dos dereitos e liberdades fundamentais, de prevención e tratamento das situacións conflitivas no Centro e de recoñecemento ao profesorado.

Este  N.O.F. e Plan  de convivencia é de aplicación para toda a Comunidade educativa que pertenza ao CIFP Compostela, que foi aprobado en Claustro no 29 de xuño de 2015 e refrendado en reunión do Consello Social do CIFP Compostela o 10 de xullo de 2015.

Pode ser consultado na seguinte ligazón:  CIFP_COMPOSTELA_NOF   incluiranse tras a súa aprobación as normas referentes á COVID.

Validacións e exencións

As solicitudes de validacións de múdulos, por estudos cursados ou por acreditación de unidades de competencia presentaranse perante  a dirección do centro dentro dos primeiros vinte días contados desde o comezo das clases. Esa solicitude presentarase segundo modelo proporcionado pola Secretaría do centro e irá acompañada polo DNI e certificación académica oficial dos estudos cursados ou certificado de profesionalidade.

Ao modelo de solicitude da Consellería de Educación, Universidade e Formación profesional  pode accederse dende o seguinte enlace: Solicitude de validación de módulos profesionais.

Ao modelo de solicitude do Minisiterio de Educación, Cultura e Deporte pode accederse dende o seguinte enlace: "Solicitud de convalidación de Módulos de Formación Profesional".

 

O alumnado de oferta modular poderán solicitar validacións de módulos nos que non estén matriculados.

Importante: ata que non reciba o documento que acredite a validación do múdulo, deberá seguir asistindo a clase regularmente. De non ser así, podería perder o dereito  á avaliación continua, no caso de ser denegada a validación.

 

Exención do módulo de FCT.

A solicitude de exención do módulo de FCT presentarase así mesmo no modelo proporcionado por Secretaría (Artigos 41 e 42 da Orde do 12 de xullo de 2011), ou pódese acceder dende o seguinte enlace: Solicitude de exención do módulo de FCT pola correspondencia coa práctica laboral. Esta solicitude irá acompañada de: Vida laboral e Certificado das actividades desenvolvidas nas empresas.

 

Para mais nnformación preme os seguintes enlaces:

Web del Ministerio (Todo FP)Web del Ministerio (Todo FP)

Web Xunta de Galicia

 

Faltas de asistencia

A Orde do 12 de xullo de 2011, regula as faltas de asistencia do alumnado, asi como a avaliación.

O CIFP Compostela aplica a normativa sobre faltas de asistencia, tal e como se describe no apartado 8, do NOF do CIFP Compostela. Para consulta a mais información prema na seguinte ligazón da Normativa de Organización e Funcionamento do CIFP Compostela.

Baixa de oficio e anulación da matrícula.

O alumnado que non asista durante os cinco primeiros días lectivos do curso, será notificado para que no plazo máximo de tres días contados dende o recibo da notificación, se incorpore de inmediato ou xustifique debidamente a inasistencia. De non ser así  poderá ser dado de baixa de Oficio. (Artigo 9 da Orde do 12 de xullo de 2011).

As alumnas/os poderán tamén solicitar a anulación da matrícula una semana antes da finalización do proceso de matrícula (Artigo 9 da Orde do 12 de xullo de 2011).

Aquelas/es alumnas/os que non asistan inxustificadamente de xeito continuado durante 15 días ou 25 días de xeito descontinua causarán baixa de oficio (Artigo 10 da Orde do 12 de xullo de 2011).

Traslado.

O traslado solicitarase no centro onde se queren seguir cursando os estudos e deberá xustificarse por causa de doenza, traballo ou traslado de domicilio de titores legais. Nunca se autorizará de perderse o dereito á avaliación continua, renunciase ou causase baixa. Non se tramitarán solicitudes durante o último mes antes da avaliación final ou a previa á FCT (Artigo 14 da Orde do 12 de xullo de 2011).

Renuncia.

Un/ha alumno/a poderá renunciar á avaliación e cualificación da totalidade dos módulos do ciclo (ou de forma parcial en réxime de adultas/os) de forma razoada cunha antelación mínima de dous meses antes da avaliación final en primeiro curso ou da avaliación previa a FCT en segundo (Artigo 8 da Orde do 12 de xullo de 2011).

 

Bolsas

Recorden que o prazo para solicitar as bolsas do Ministerio de Educación (MEC) remata o 30 de setembro para alumnado con necesidades específicaso 1 de outubro para o resto do alumnado. Para  información e solicitudes prema na seguinte ligazón:

 

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

 

Ofertas de emprego

O CIFP Compostela, publica ofertas de traballo das diferentes especialidades técnicas impartidas ao longo da historia do centro. Este servizo é gratuíto para todo o alumnado matriculado e antigo alumnado, que desexe incorporarse a algunha das prazas de traballo ofertadas.

Para acceder ás ofertas pode premer na seguinte ligazón:  Ofertas de emprego

 

A Formación en Centros de Traballo é un módulo profesional, que se realiza en empresas coas que o CIFP Compostela ten un convenio de colaboración. Nesas empresas realizará, baixo a supervisión dun/ha titor/a no centro de traballo e outro/a do CIFP Compostela as actividades produtivo formativas, para as que se formou vostede, no CIFP Compostela. Desenvolverá as capacidades adquiridas previamente,  nun entorno produtivo. 

Accederase á FCT una vez superados os todos os módulos do ciclo formativo.

A FCT, comenzará de forma normal en abril, no terceiro trimestre do segundo curso. Para o alumnado da oferta modular, será habitualmente no primeiro trimestre do terceiro curso.

O alumnado accede á FCT na empresa asignada polo equipo docente, respectando as seguintes condicións: CLAUSULAS DE CONVENIO CON EMRESAS PARA FCT

Para saber máis:

Orde do 28 de febreiro de 2007, DOG do 8 de marzo de 2007  º

http://www.edu.xunta.es/fp/fct

 

 10.1. Exención do módulo de FCT.

A solicitude de exención do módulo de FCT presentarase segundo establecen os Artigos 41 e 42 da Orde do 12 de xullo de 2011,  pódese acceder ao formulario no seguinte enlace: Solicitude de exención do módulo de FCT pola correspondencia coa práctica laboral. Esta solicitude irá acompañada de: Vida laboral e Certificado das actividades desenvolvidas nas empresas.

 

O CIFP compostela é poseedor da carta Erasmus e á súa vez mantén colaboración con consorcios educativos, para a mobilidade de estudantes de ciclos formativos de grao medio.

Toda a información sobre programas europeos, para cilos medios e superiores, pode atopala na web do CIFP Compostela, premendo nas seguintes ligazóns:

Para prácticas de ciclos medios: Erasmus+KA102

Para prácticas de ciclos superiores: Erasmus+KA103

En función seguridade e situación COVID internacional , iránse ofertando as mobilidades.

COVID - 19: medidas específicas no programa Erasmus+ : http://sepie.es/coronavirus.html

 

Se detectades un lume:

     Comunicádello ao persoal do centro máis próximo que atopedes

     Non tratedes de apagar o lume

     Abandonade o edificio

     Unídevos ao/á profesor/a na área establecida de reunión para o voso grupo

Se soa a alarma de evacuación:

     Mantede a orde

     Atendede as indicacións do profesor

     Non vos demoredes recollendo obxectos persoais

     Saíde de forma ordenada e sen correr

     Non faledes durante a evacuación

     Permañecede no punto de reunión preto do/a profesor/a da súa clase. Se no se chegase co/a profesor/a ao lugar de reunión, comunirédeslle a vosa presenza unha vez que chegue

     Esperade instrucións

 

Presentámoslle a política de calidade do CIFP Compostela,  e convidámoslle a participar coa súa opinión a través da caixa de suxestións e queixas. Contribuirá deste xeito á mellora do noso sistema de xestión da calidade.

O CIFP Compostela intégrase con 20 centros integrados máis da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, nun sistema de calidade, certificados de forma conxunta. Este certificado garante que os procesos nos centros integrados (dentro del e entre eles) se realicen sempre do mesmo xeito, de forma que se optimicen os recursos de toda a rede para que, os membros da comunidade educativa aproveiten as sinerxias que se producen da homoxeneización dos procesos.

Buzón de Suxestións e queixas