Luns, 08 Marzo, 2021

 

Información Probas libres. Convocatoria 2020

 CONVOCATORIA REUNIÓN OBRIGATORIA DE ACOLLEMENTO DAS PROBAS LIBRES

 

Convócase a tódolas personas matriculadas nas probas libres a reunión obrigatoria de acollemento, según a “Orde do 5 de abril do 2013, pola que se regulan as probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesionales dos establecidos ao abeiro da lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación” e a “  Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento da convocatoria do curso 2019-2020 das probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • Data: 02 de xullo de 2020
  • Hora: 10:30
  • Aula: RESTAURANTE

 

PROGRAMACIÓNS E INFORMACIÓN na páxina web: www.cifpcompostela.edu.es (probas)

DATAS DE PROBAS LIBRES:

1º proba - parte teórica: Días 01,02 e 03 de setembro

Publicación de notas da 1º parte:   Día 4   de setembro

2º proba - parte práctica: Días 8 e 9 de setembro

Entrega de notas:      15 de setembro de 11:00 a 12:00 horas

 

 

 HORARIO DE REALIZACIÓN DAS PROBAS LIBRES (1ª parte). CONVOCATORIA 2020

 

Poden consultar o horario de realización das distintas probas libres no seguinte enlace: HORARIO DE LIBRES – 1º PARTE

 

 LISTA DE MATRICULADOS/AS PROBAS LIBRES 2020

 

 Poden consultar a lista de matriculados/as no enlace: LISTA MATRICULA PROBAS LIBRES 2020

 

 

 

Novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior. Convocatoria 2020

Dom, 24/05/2020 - 18:41

Publicada a Resolución do 24 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento das probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de Formación Profesional do sistema educativo.

A resolución establece novas datas para a celebración das probas de acceso de grao medio e de grao superior.

 

Máis información: http://www.edu.xunta.gal/fp/acceso-grao-superior-convocatoria-actual

 
 

Resolución do 4 de xuño de 2020 pola que se modifican as datas e os prazos para o desenvolvemento das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria

 Ven, 05/06/2020 - 08:46

Resolución do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se modifican as datas e os prazos para o desenvolvemento das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria.

Resolución do 4 de xuño de 2020: Modificación das datas e os prazos para o desenvolvemento das probas
 
 
 

Probas libres para a obtención de títulos FP LOE. Curso 2019-2020

 

29/05/2020

Publicada a Resolución do 29 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se adoptan medidas para o desenvolvemento da convocatoria do curso 2019-2020 das probas para a obtención dos títulos de técnico e de técnico superior de ciclos formativos de formación profesional dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A Resolución establece as datas do período de solicitudes de matrícula para as probas libres de títulos LOE de formación profesional e as datas para a celebración das probas.

"Artigo 4.Calendario de desenvolvemento da proba.  As probas realizaranse na primeira quincena do mes de setembro, o que permitirá ás persoas aspirantes dar continuidade ao seu itinerario formativo."

 

 


Extracto de programacións

hostalaria HOSTALERÍA E TURISMO

Ciclos formativos de grao medio

CMHOT01 Cociña e gastronomía: 1º CURSO: Formación e orientación laboral, Preelaboración e conservación de alimentos, Proceso básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos, Técnicas culinarias.

2º CURSO: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas gastronómicas, Produtos culinarios, Sobremesas en restauración.

CMHOT02 Servizos en restauración: 1º CURSO: Formación e orientación laboral, Inglés, Operacións básicas en bar e cafetaría, Operacións básicas en restaurante, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos, Técnicas de comunicación en restauración.

2º CURSO: Empresa e iniciativa emprendedora, Ofertas Gastronómicas, O viño e o seu servizo, Servizos en bar e cafetaría, Servizos en restaurante e eventos especiais.

Ciclos formativos de grao superior

CSHOT04 Dirección de cociña:  1º CURSO: Control de aprovisionamento de materias primas, Formación e orientación laboral, Gastronomía e Nutrición, Inglés, Procesos de preelaboración e conservación en cociña, Procesos de elaboración culinaria, Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias.

2º CURSO: Elaboracións de pastelaría e respostaría en cociña, Empresa e iniciativa emprendedora, Recursos humanos e dirección de equipos en restauración, Xestión administrativa e comercial en restauración, Xestión da producción en cociña.

CSHOT05 Dirección de servizos de restauración: 1º CURSO: Control e aprovisionamento de materias primas, Formación e orientación laboral, Gastronomía e nutrición, Inglés, Procesos de servizos en bar - cafetaría, Procesos de servizos en restaurante, Xestión da calidade, e da seguridade e hixiene alimentarias.

2º CURSO: Empresa e iniciativa emprendedora, Planificación e dirección de servizos e eventos en restauración, Recursos humanos e dirección equipos en restauración, Segunda lingua estranxeira - Francés, Sommelier, Xestión administrativa e comercial en restauración.

CSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos:  1º CURSO: Dirección de aloxamentos turísticos, Estrutura do mercado turístico, Formación e orientación laboral, Inglés, Marketing Turístico, Recepción e reservas.

2º CURSO: Comercialización de eventos, Empresa e iniciativa emprendedora, Protocolo en relacións públicas, Recursos humanos no aloxamento, Segunda lingua estranxeira_Francés, Xestión de departamento de pisos.

 graficas ARTES GRÁFICAS

Ciclos formativos de grao medio

CMARG01-Impresión gráfica:  1º CURSO: Formación e orientación laboral, Impresión baixorrelevo, Impresión en flexografía, Preparación en materiais para a impresión, Preparación e regulación de máquinas offset.

2º CURSO: Desenvolvemento da tiraxe offset, Empresa e iniciativa emprendedora, Impresión dixital, Impresión en serigrafía.

CMARG02 Preimpresión dixital: 1º CURSO: Ensamblaxe de publicacións electrónicas, Formación e orientación laboral, Identificación de materiais en preimpresión, Tratamento de imaxe e mapa de bits, Tratamento de textos.

2º CURSO: Compaxinación, Empresa e iniciativa emprendedora, Ilustración vectorial, Imposición e obtención dixital da forma impresora, Impresión dixital.

alimentaria INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Ciclos formativos de grao medio

CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría: 1º CURSO: Elaboracións de panadaría e bolaría, Formación e orientación laboral, Materias primas e procesos de panadaría, pastelaría e repostaría, Operacións e control de almacén na industria alimentaria, Procesos básicos de pastelaría e repostaría, Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos.

2º CURSO: Elaboracións de confeitería e outras especialidades, Empresa e iniciativa emprendedora, Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría, Produtos de obradoiro, Sobremesas en restauración.

 sociocultuaris SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E A COMUNIDADE

Ciclos formativos de grao medio

CMSSC01 Atención a persoas en situación de dependencia: 1º CURSO: Apoio Domiciliario, Atención sanitaria, Atención e apoio psicosocial, Características e necesidades das persoas en situación de dependencia, Formación e orientación laboral.

2º CURSO: Apoio á comunicación, Atención hixiénica, Destrezas sociais, Empresa e iniciativa emprendedora, Organización da atención ás persoas en situación de dependencia, Primeiros auxilios, Teleasistencia.

 Ciclos formativos de grao superior

CSSSC01 Educación infantil: 1º CURSO: Desenvolvemento Cognitivo e Motor, Didáctica da Educación Infantil, Expresión e Comunicación, Formación e Orientación Laboral, O xogo infantil e a súa metodoloxía.

2º CURSO:Autonomía persoal e saúde infantil, Desenvolvemento socioafectivo, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Intervención con familias, Primeiros auxilios.

CSSSC02 Integración social: 1º CURSO: Atención a unidades de convivencia, Contexto da intervención social, Formación e Orientación Laboral, Inserción sociolaboral, Metodoloxía da intervención social, Promoción da autonomía persoal.

2º CURSO: Apoio á intervención educativa, Empresa e iniciativa emprendedora, Habilidades sociais, Mediación comunitaria, Primeiros auxilios, Sistemas aumentativos e alternativos de comunicación.