Xoves, 13 Agosto, 2020
FP Dual
Oferta educativa de FP Dual

Formación a Dual

HOSTALERÍA E TURISMO

Ciclos formativos de grao superior

ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos (Dual)

O CIFP Compostela, oferta do ciclo formativo SHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos en FP Dual.

 

15016000         CIFP Compostela                     Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla Tel. 881866570

ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos     

Empresa ou entidade colaboradora                                         Prazas

Eurostars Hotel Company, SLU

                                                                                      20

Curso Módulos autorizados                     Horas                       Prazas

2019 - 2020

MP0173 Márketing turístico                                    160                           20

MP0174 Dirección de aloxamentos turísticos         240                          20

MP0176 Recepción e reservas                              160                          20

MP0179 Inglés                                                        160                          20

MP0182 Formación e orientación laboral                107                          20

2020 – 2021

MP0171 Estrutura do mercado turístico                  133                          20

MP0172 Protocolo e relacións públicas                  105                          20

MP0175 Xestión do departamento de pisos           105                           20

MP0177 Recursos humanos no aloxamento           87                            20

MP0178 Comercialización de eventos                   123                            20

MP0180 Segunda lingua estranxeira                     157                            20

MP0183 Empresa e iniciativa emprendedora          53                             20